Логотип Зображення для Лого2

Про нас

Українське біофізичне товариство (УБФТ) — добровільна і самоврядна наукова громадська організація викладачів, науковців, аспірантів і студентів, зайнятих у галузі біофізики або суміжних з нею галузях.

УБФТ створено у 1993 р. з ініціативи викладачів кафедри біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та науковців Національної академіні наук України. Активним організатором і першим Президентом УБФТ був академік НАН України, д.б.н. Михайло Федорович Шуба.

Метою Товариства є захист інтересів своїх членів в органах державної влади та управління, сприяння реалізації їх законних прав, об'єднання зусиль вчених біофізиків для сприяння вирішенню фундаментальних і прикладних наукових проблем біофізики та суміжних наук.

Українаське біофізичне товариство входить до Biophysical Societies' Association.

Товариство ставить перед собою такі завдання:
• сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва;
• сприяння піднесенню престижу біофізики як науки;
• координація наукових досліджень у різних напрямках сучасної біофізики у організаціях та наукових колективах, які є членами Товариства;
• сприяння пошукові, науковому обґрунтуванню, перспективних ідей у галузі біофізики, опрацюванню їх і допомозі їх впровадження;
• сприяння міжнародним контактам у галузі біофізики;
• сприяння підвищенню фахового рівня членів Товариства;
• об'єднання зусиль членів Товариства для вирішення проблем, які стоять перед біофізикою як наукою.

***

КЕРІВНИЦТВО УБФТ

Президент УБФТ:

• Мартинюк Віктор Семенович, д.б.н., проф. кафедри біофізики та нейробіології ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
e-mail: ukrbiophyssociety 'at' gmail.com

Віце-президенти УБФТ:

• Жолос Олександр Вікторович, д.б.н., проф., завідувач кафедри біофізики та нейробіології ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (міжнародні зв’язки УБФТ).
e-mail: a.zholos 'at' althenia.org

• Шуба Ярослав Михайлович, академік НАН України, д.б.н., проф., завідувач відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України (наукова діяльність УБФТ).
e-mail: yshuba 'at' biph.kiev.ua

• Берест Володимир Петрович, д.ф.-мат.н., доцент, завідувач кафедри молекулярної і медичної біофізики Факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (зв’язки УБФТ з громадськістю).
e-mail: berest 'at' karazin.ua


Вчений секретар УБФТ:

• Цимбалюк Ольга Володимирівна, д.б.н., проф. кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
e-mail: otsymbal 'at' knu.ua

Рада УБФТ:

• Бабський Андрій Мирославович, д.б.н., професор, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики Біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
e-mail: andriy.babsky 'at' lnu.edu.ua

• Білан Павло Володимирович, д.б.н., с.н.с., Завідувач відділу молекулярної біофізики Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії наук України
e-mail: pasha'at' biph.kiev.ua

• Брижик Лариса Свиридівна, д.ф.-м.н., завідувач відділу теорії нелінійних процесів у конденнсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України.
e-mail: brizhik "at" bitp.kiev.ua

• Войтенко Нана Володимирівна, д.б.н., проф.
e-mail: nana.voitenko 'at' gmail.com

• Войтешенко Іван Сергійович, к.ф-.м.н., доцент кафедри молекулярної біоінженерії та біоінформатики, ІВТ, КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail:

• Волков Сергій Наумович, д.ф.-м.н., завідувач завідувач лабораторії біофізики макромоолекул Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
e-mail: volkov 'at' bitp.kiev.ua

• Дринь Дарія Олегівна, к.б.н., науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
e-mail: darinka.dr 'at' gmail.com

• Коломієць Марія Володимирівна, студентка, 1 к. маг. (біотехнологія), ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: kolomietsmaria8 'at' gmail.com

• Корогод Сергій Михайлович, д.б.н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
e-mail: isabroad "at" gmail.com

• Косевич Марина Вадимівна, д.ф.-м.н., пр.н.с.відділу молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
e-mail: mvkosevich 'at' gmail.com

• Костерін Сергій Олексійович, д.б.н., проф., академік НАН України, зав. відділом біохімії м'язів, заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
e-mail: kinet 'at" biochem.kiev.ua

• Коцан Ігор Ярославович, д.б.н., професор кафедри фізіології людини і тварин Волинського національного університету імені Лесі Українки.
e-mail: Kotsan.Ihor 'at' eenu.edu.ua

• Кришталь Олег Олександрович, д.б.н., проф., академік Національної академії наук України, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
e-mail: krishtal 'at' biph.kiev.ua

• Куцевол Наталія Володимирівна, д.х.н., проф., с.н.с. кафедри хімії високомолекулярних сполук Хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
e-mail: nataliya.kutsevol "at" knu.ua

• Лизогуб Володимир Сергійович, д.б.н., проф. науково-дослідного інституту імені Михайла Босого Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
e-mail: v_lizogub 'at' ukr.net

• Макарчук Микола Юхимович, д.б.н., проф., завідувач кафедри фізіолоії людини і тварин ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: makarchuk_mykola 'at' knu.ua

• Мороз Олеся Федорівна, к.б.н., асистент кафедри біофізики та медичної інформатики, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: olesia.moroz 'at' knu.ua

• Мотузюк Олександр Петрович, докторант кафедри біофізики та медичної інформатики, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: cmoplutsk 'at' gmail.com

• Нипорко Олексій Юрійович, к.б.н., доцент, зав. кафедрою молекулярної біотехнології та біоінформатики ННІВТ високих технологій КНУ ім. Тараса Шевченка
e-mail: a_nyporko@knu.ua

• Нурищенко Наталія Євгенівна, д.б.н., проф. кафедри біофізики та медичної інформатики, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: natnurish 'at' gmail.com

• Остапченко Людмила Іванівна, д.б.н., проф., директор ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: ostapchenko 'at' knu.ua

• Пальчевський Сергій Станіславович, к.б.н., с.н.с. ІМБІГ НАН України
e-mail:

• Пашинська Влада Анатоліївна, канд. ф.-мат наук, снс, старший науковий співробітник відділу молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України
e-mail: vlada.pashynska 'at' gmail.com

• Перепелиця Сергій Миколайович, д.ф.-м.н., Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
e-mail: perepelytsya 'at' bitp.kiev.ua

• Прилуцький Юрій Іванович, д.б.н., проф. кафедри біофізики та нейробіології, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: prylut 'at' ukr.net

• Сиволоб Андрій Володимирович, д.б.н., проф. кафедри загальної та медичної генетики, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка
e-mail: sivolob 'at' knu.ua

• Соловйов Анатолій Іванович, д.м.н., проф., завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"
e-mail: tonysolpharm 'at' gmail.com

• Соляник Галина Іванівна, д.ф.-м.н., проф., завідувач лабораторії молекулярних і клітинних механізмів метастазування Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
e-mail: gis 'at" onconet.kiev.ua

• Суховія Марія Іллівна, к.б.н., доцент кафедри твердотільної електроніки Ужгородського національного університету
e-mail: misshafr 'at' gmail.com

• Суходуб Леонід Федорович, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, професор, завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії Медичного інституту Сумського державного університету.
e-mail: l.sukhodub 'at' med.sumdu.edu.ua

• Ушакова Галина Олександрівна, д.б.н, професор, зав. кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
e-mail: ushakova_g 'at' ukr.net

• Федірко Тетяна Олегівна, аспірантка 1 р.н., ІВТ, КНУ імені Тараса Шевченка н.к. Цимбалюк О.В.
e-mail:

• Шестопалова Ганна Вікторівна, д.ф.-м.н, проф. кафедри біологічної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, завідувач відділом біологічної фізики Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
e-mail: shestop 'at' ire.kharkov.ua


Новини Товариства

06.06.2024. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук. Слухаємо доповідь "Ензимні електрохімічні біосенсори та їхнє практичне застосування".

Чергове засідання семінару відбудеться 21-го червня 2024 р. о 10.30 в Актовій залі Інституту (вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю виступить академік НАН України, доктор біологічних наук, професор ДЗЯДЕВИЧ Сергій Вікторович, заступник директор та головний науковий співробітник лабораторії біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/ihq-rxft-nzv

***

21.04.2024. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук "Ключова роль аміноацил-тРНК синтетаз в біології і медицині".

Чергове засідання семінару відбудеться 31-го травня 2024 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту (вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю виступить академік НАН України професор Михайло Арсентійович ТУКАЛО (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України).

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/ete-wanq-rza

***

10.05.2024. Студентська наукова школа-семінар "Комп’ютерна фізика ДНК" 21-23 травня 2024

Організатори:

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України
Київський академічний університет

В рамках школи будуть прочитані лекції, з яких ви дізнаєтеся більше про структуру подвійної спіралі ДНК і методи, якими можна моделювати її фізичні властивості на різних рівнях молекулярної організації. Разом з лекціями проходитимуть практичні заняття, де ви зможете навчитися самостійно запускати молекулярно-динамічні симуляції на обчислювальному грід-кластері Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (ІТФ). Для участі в школі необхідно зареєструватися до 10 травня 2024р., заповнивши відповідну google-форму. Усі заняття безкоштовні і будуть проходити в змішаному офлайн/онлайн форматі.

Програма Студентської наукової школи-семінару у pdf-форматі.

***

11.04.2024. Науковий семінар кафедри біофізики та нейробіології природничих наук "Обробка больових периферичних вхідних сигналів мережами спинного мозку".

Засідання семінару відбудеться 18 квітня 2024 року (четвер) о 16:00

З доповіддю виступить завідувач відділу молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України д.б.н., професор Павло БІЛАН.

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://knu- ua.zoom.us/j/82160415943?pwd=OWMxaHhSN1g2NVdXQ3Q0S0Y5YVczUT09

***

08.04.2024. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук "Біоміметичне моделювання металоензимів: від дослідження механізмів до створення інноваційних каталізаторів".

Чергове засідання семінару відбудеться 19-го квітрня 2024 р. (П’ЯТНИЦЯ) о 10-30 в Актовій залі Інституту (вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю виступить член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор ФРИЦЬКИЙ Ігор Олегович, завідувач кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/ete-wanq-rza

***

01.04.2024. Наші колеги з Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання медичних фізиків та інженерів» і Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошують взяти участь у роботі XI міжнародній конференції «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», яка відбудеться 25-27 вересня 2024 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у онлайн-форматі (Zoom-конференція).

Більше інформації про конференцію Ви можете знайти за посиланням https://conference.rb.knu.ua/conference/

***

20.03.2024. 21 березня 2024 р. в ауд. 332 біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка по вул. Грушевського, 4 буде прочитана лекція «Виняткова роль йонів хлору в клітинному гомеостазі. Хлор-залежні патології».

Лектор: професор Ігор Медина, головний науковий співробітник в Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) та завідувач лабораторією в French Institute of Health and Medical Research (INMED), Paris, France. Ігор Медина є відомим в Європі та США спеціалістом в області нейробіології, електрофізіології, томографії та клітинної біології.

Початок лекції об 11:50.
Онлайн можна долучитись за наступним посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/76274198643?pwd=LzdoZUJtcHRmN2dUczVNSVAydUg3UT09
Meeting ID: 762 7419 8643
Passcode: 6rSypR

***

18.03.2024. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук "Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології".

Чергове 10-те засідання семінару відбудеться 29-го БЕРЕЗНЯ 2024 р. (П’ЯТНИЦЯ) о 10-30 в Актовій залі Інституту (вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ БІЛКІВ» виступить член-кореспондент НАН України, доктор біол. наук, професор КОРНЕЛЮК Олександр Іванович, завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/kgw-sjpb-ypn

***

16.03.2024. З 18 по 22 березня 2004 наші партнери з Міжнародного Біофізичного Товариства (Biophysical Society) проводять "БІОФІЗИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ (Bioiphysics Week)"

Запрошуємо до участі всіх бажаючих, в першу чергу студентів і аспірантів.

***

10.03.2024. 11 березня о 15:15 за Київським часом у Харківському відділенні Українського біофізичного товариства відбудеться науковий семінар.

З доповіддю виступить кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, член Українського біофізичного товарриства Пашинська Влада Анатоліївна. На семінарі будуть представлені та обговорені матеріали її докторської дисертації не ткму «Мас-спектрометричні маркери та молекулярно-фізичні механізми дії біологічно активних речовин».

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84272955239?pwd=VjZjbUt2Y3lvYTE3NmM1blRQclVZdz09

Meeting ID: 842 7295 5239. Passcode: 4xusSccE

Організатори семінару запрошують викладачів, науковців, аспірантів та студентів взяти участь.

***

08.03.2024. Науковий семінар кафедри біофізики та нейробіології ННЦ "Інстиут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Слухаємо та обговорюємо доповідь випускниці кафедри Єлизавети Корнєєвої, яка зараз працює науковим співробітником у біотехнологічній компанії GenXPro ( Франкфурт, Німеччина), на тему «Вплив РНК-зв'язуючого білка HNRNPH на альтернативний сплайсинг у пацієнтів з нейродегенеративним захворюванням бічний аміотрофічний склероз (БАС)»

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі за посиланням: https://knu-ua.zoom.us/j/82160415943?pwd=OWMxaHhSN1g2NVdXQ3Q0S0Y5YVczUT09

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів взяти участь.

***

03.03.2024. ХV Міжнародна конференція з прикладної біофізики, біоніки та біокібернетики. 11-12 квітня 2024. Київ. Україна.
Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів взяти участь.

***

01.03.2024. Науковий журнал «Біофізичний вісник» (Biophysical bulletin) увійшов до Переліку наукових фахових видань України категорії «А». Також нагадуємо вам, що журнал індексується у базі SCOPUS.
Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів направляти фахові статті до «Біофізичного вісника».

***

19.02.2024. Харківський хімічний семінар (Kharkiv Chemical Seminar) запрошує на онлайн-лекцію професора Тван Ламерс, яка відбудеться 22 лютого 2024 року о 16-00 (за київським часом).

Тван Ламерс (Prof. Twan Lammers), професор Центру біогібридних медичних систем Університетської клініки Аахенського університету (Німеччина).

Тема доповіді: Наномедицина раку. «Cancer Nanomedicine»
Сучасна медицина широко використовує наноматеріали для лікування та діагностики онкозахворювань. Наносистеми транспортування ліківтакі як ліпосоми, полімери і міцели, забезпечують більш ефективну і вибіркову доставку молекули препарату до патологічних ділянок, що суттєво зменшує накопичення небезпечних ліків у здорових органах і тканинах.
Наномедицина також все частіше використовується для застосування in vivo терапевтичних препаратів на основі нуклеїнових кислот. Для просування клінічного застосування наномедицини проти раку, група професора Ламмерса працює над системами і стратегіями для моніторингу та модуляції доставки ліків. У лекції будуть висвітлені деякі з цих стратегій, включаючи, окрім нових хімічних і фармацевтичних розробок, керовані візуалізацією процедури для первинної обробки кровоносних судин і мікрооточення пухлини, а також використання візуалізації і тканинних біомаркерів для стратифікації пацієнтів.

Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/4590042894?pwd=dEZzSjlMbEdkQnhNODZYYjJoekVPUT09
Meeting ID: 459 004 2894
Passcode: Ch24022022

***

16.02.2024. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук "Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології".

Чергове засідання семінару відбудеться 16-го лютого 2024 р. (п'ятниця) о 10-30 в Актовій залі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України (Київ, вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю «The possible role of hydrogen peroxide molecules in ion therapy of cancer cells» виступить доктор ф.-м.н. професор ВОЛКОВ Сергій Наумович, головний науковий співробітник лабораторії біофізики макромолекул Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України.

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/vpn-obgd-nzk

***

22.12.2023. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук "Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології".

Чергове засідання семінару відбудеться 22-го грудня 2023 р. (п'ятниця) о 10-30 в Актовій залі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України (Київ, вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю «Рецептор холоду і ментолу TRPM8: від біофізичних і фармакологічних властивостей до біологічних функцій і ризіків гіпотермії» виступить доктор біологічних наук професор Жолос Олександр Вікторович, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського ннаціонального університету імені Тараса Шевченка.

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/oqm-zxtq-nja

***

24.11.2023. На базі Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу міждисциплінарний загальноакадемічний семінар у галузі природничих наук "Актуальні питання фізико-хімічної та математичної біології".

Чергове засідання семінару відбудеться 24-го листопада 2023 р. (п'ятниця) о 10-30 в Актовій залі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України (Київ, вул. Леонтовича, 9).

З доповіддю «Біогенні магнітні наночастинки в організмі, їх роль в метаболізмі та перспективи управління цим процесом» Горобець Оксана Юріївна - професор кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів фізико-математичного факультету Національного технічного університету України імені Ігоря Сікорського «Київський політехнічний інститут».

Взяти участь у роботі семінару можна буде й в онлайн-режимі за адресою: https://meet.google.com/kxf-mwpi-bak

***

28.10.2023 - 02.11.2023. ЧЕРГОВИЙ IX З‘ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО БІОФІЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА

З 28 жовтня по 2 листопада 2023 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся черговий IX з‘їзд Українського біофізичного товариства. Серед головних його організаторів були колективи кафедри біофізики та медичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, кафедри біофізики Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та іншіих наукових та освітніх установ.

Відповідно до Статуту УБФТ під час роботи з‘їзду було обговорено організаційні питання, зокрема звіти Президента УБФТ Олександра ЖОЛОСА та Вченого секретаря УБФТ Ольги ЦИМБАЛЮК за результатами діяльності Товариства за попередній 4-річний термін. Під час загальної дискусії були розглянуті стан і перспективи розвитку біофізики в Україні, визначені першочергові завдання УБФТ, серед яких активізація роботи УБФТ із залученням наукової молоді, більш активна участь у роботі Асоціації Європейських Біофізичних Товариств (EBSA), оновлення веб-порталу Товариства.

Відбулося обрання нового керівного складу: Президентом УБФТ було обрано Віктора МАРТИНЮКА, Віце-президентами Олександра ЖОЛОСА, Ярослава ШУБУ та Володимира БЕРЕСТА, Вченим секретарем Ольгу ЦИМБАЛЮК. Також затверджено членів Ради на наступний 4-річний термін, до якого, зокрема було вперше включено представників наукової молоді – студентку 1 курсу магістратури ННЦ «Інститут біології та медицини» Марію КОЛОМІЄЦЬ та аспірантку 1 року навчання ННІ високих технологій Тетяну ФЕДІРКО.

Подивитись програму IX з‘їзду УБФТ

Подивитись тези доповідей IX з‘їзду УБФТ

Новини біофізики та суміжних наук

Новини біофізики від Nature

Новини біофізики від Biophysics Reviews

Новини біофізики на Phys.Org

Новини біологічних наук на Phys.Org

***

Поточна метеоситуація в регіоні

Поточний стан соняшної та геомагнітної активності

Поточний екологічний стан в Україні

***

Frontiers for Yang Minds - це цікаво і доступно про науку для школярів і студентів

***

Тези доповідей IX з‘їзду УБФТ

До збірника увійшли тези доповідей, які присвячені актуальним питанням теоретичної біофізики, біофізики клітини, молекулярної біофізики, біофізики складних систем, механізмів дії фізичних та хімічних факторів на живі системи, прикладної біофізики, медичної та екологічної біофізики, методики викладання біофізики.

***

Веб-дизайн і розробка: Віктор Мартинюк. e-mail: vittorio.martini.office 'at' gmail com